Tilsted skoles historie.     
 
I flere hundrede år har der eksisteret en skole i Tilsted. Gennem lokalhistorien bliver vi bekendt med et ”degneboel” (en degnebeboelse), så tidligt som i 1555. Fra latinskolen i Thisted blev der i 1549 udsendt lærerkræfter til Tilsted. Der har siden da, i mere end 400 år, været mulighed for undervisning af områdets børn.
Skolen, som vi kender den i dag, går tilbage til 1939. Det var da den første nyopførte skole i det gamle Thisted Amt. Man havde i 1937 fået en ny skolelov, hvor fagene sløjd, skolekøkken og gymnastik skulle indgå i undervisningen.
Krigen kom og satte sit præg på Tilsted skole. Gymnastiksalen skulle være nødlazaret og disponibel for besættelsesmagten, men hverdagen fungerede rimeligt frem til 1944. Skolen blev da beslaglagt, med undtagelse af et par klasseværelser. Der var, hvad nogle husker, nogle meget kolde vintre under krigen, og brændselsmanglen nødvendiggjorde, at børnene fik kuldeferie.
Det blev fredstid, og en ny hverdag blev dagligdag. I 1958 fik vi ”Centralskoleloven”, hvor alle børn nu fik lige muligheder for undervisning.
Børnetallet steg støt og roligt, så skolen måtte udvides både i 1963 og i 1970.
Børnehaveklassen startede i 1971, som en af de første i Thisted kommune, og elevtallet toppede i 1976 med 297 elever.
Skolens aktiviteter blev udvidet igen i 1987, da skolefritidsordningen åbnede med tilbud om pasning/fritidsbeskæftigelse før og efter skoletid.
Skoleloven blev ændret igen i 1975, således at børnene nu blev undervisningspligtige i ikke 7 - men 9 år - som i dag.
I 1989 skiltes skolelederboligen fra skolen. Bygningen og haven er i dag indrettet til børnehaven ”Kathøj”, der har et tæt samarbejde med såvel skole som skolefritidsordning.
I 2001 blev skolefritidsordningen flyttet, så den fik fælleslokaler med skolen, og trods betænkeligheder ved fælles lokaler har samarbejdet fungeret særdeles godt.
 
2009/2010 blev de år, hvor Tilsted skole fik bevilliget store pengesummer til renovering. Der er investeret i nyt tag til 3,4 mill kr. Ligeledes er der udskiftet mange gulvbelægninger, lofter, belysning, lavet nyt SFO-lokale, nyt naturfagslokale, bibliotek, hjemkundskab mm.